Baggrunden for konferencen

Børnehaver og skoler oplever en vedvarende stigning i antallet af børn, som mangler basale sociale kompetencer, og som derfor har svært ved at begå sig i det daglige og svært ved at tilegne sig såvel sociale som faglige kundskaber. De sakker hurtigt bagud, både fagligt og socialt.

Kommunernes Landsforening har samtidig for nylig dokumenteret, at udviklingen inden for en række psykiatriske diagnoser blandt børn i 0-15 års-alderen er mere end fordoblet på blot 10 år.

Disse børn stiller store krav til det personale, som tager sig af dem, og såvel fagfolk som forældre har brug for større viden og for konkrete strategier, som kan støtte børns sociale udvikling og forståelse. Social Tænkning indeholder en vifte af metodikker og ideer, som har vist sig effektive og velegnede til at indgå i den daglige pædagogiske praksis i forhold til såvel almenområdet som specialområdet. Der er efterhånden solid evidens for, at alle børn – og i helt særlig grad børn med sociale udviklingsproblematikker – kan hjælpes effektivt, hvis der gøres en målrettet indsats for at udvikle deres sociale kompetencer og eksekutive funktioner. Det gælder i såvel børnehave som grundskole.

Konferencens mål er at give deltagerne et indblik i forskningen på området og i nye konkrete pædagogiske strategier og materialer, som kan danne afsæt for bedre at kunne tilgodese børns sociale, kommunikative og opmærksomhedsrelaterede udvikling – herunder tillige at kunne imødekomme de særlige udviklingsbehov blandt børn med specifikke sociale vanskeligheder, som det f.eks. ses ved autisme eller ADHD.

Todelt konference

Formiddagen bruges på en generel introduktion til Social Tænkning med inddragelse af en række konkrete praksiseksempler i form af video, fotos og beskrivelser. Oplægget holdes af Lone og Jannik Beyer, som nok er de to personer i Danmark, der ved mest om Social Tænkning, og som har arbejdet længst med konceptet.

Om eftermiddagen er der mulighed for at vælge den ene af to workshops. Den ene fokuserer på erfaringerne med at bruge Social Tænkning i børnehaven, den anden workshop er målrettet folkeskolens specialklasser og specialgrupper og arbejdet generelt med inklusion.

Konferencen tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet ”Vi Tænker!”, der er udviklet af Michelle Winner, grundlæggeren af Social Tænkning”, i samarbejdet med en række af hendes medarbejdere. Læs mere om materialerne her:

Formiddag: Hvad er Social Tænkning, hvem kan lære at tænke socialt – og hvordan?

Med afsæt i Michelle Winners konkrete materialer er der de seneste år arbejdet systematisk med at udvikle børns tidlige forståelse af social tænkning, så de tidligt øver sig i at agere og navigere i det komplekse sociale samspil, og så overgangen til skolens bliver mindre udfordrende. Dette arbejde omfatter alle elevkategorier, men den har en helt afgørende betydning for udvikling, trivsel og inddragelse af elever med problematikker inden for autisme- eller ADHD-spektret.

Der vil i oplægget blive inddraget en række konkrete praksiseksempler i form af video, fotos og beskrivelser af konkrete eksempler og forløb, lige som der vil blive givet en indføring i tankegangen bag Social Tænkning.

Som en indledning til dette, og for at sikre et fælles udgangspunkt, vil der blive givet en beskrivelse af sociale, kommunikative og opmærksomhedsrelaterede udfordringer ud fra tre forskellige perspektiver: et biologisk, et pædagogisk-psykologisk og et socialt, og der vil blive redegjort for, hvorfor disse tre forklaringsmodeller giver tre meget forskellige billeder af, hvad social tænkning er. Der vil desuden blive givet bud på, hvad der kendetegner indsatsen for at lære børnene at tænke og agere socialt ud fra hver af de tre forklaringsmodeller.

Oplægsholdere: Lone og Jannik Beyer. Lone og Jannik er begge psykologer. Lone arbejder som seniorkonsulent ved Børne- og Ungdomsforvaltningen, Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave, Københavns Kommune, og VISO-specialist. Hun har tidligere erfaringer som skoleleder for Frejaskolen (specialskole med 110 elever med diagnose inden for autismespektret), som næstformand i Børnerådet og som konstitueret leder af PPR. Jannik arbejder som udviklingskonsulent med rådgivning af kommuner og regioner. Han har tidligere erfaringer som bl.a. chefkonsulent og leder af Specialfunktionen for Autisme og ADHD under Socialstyrelsen, som leder af det Nationale Danske Videnscenter for Autisme og som leder af specialskoler for børn med autisme.

Eftermiddag – vælg mellem to workshops:

Tema 1 – En målrettet indsats i børnehaven. Hvordan gør man?

Erfaringer fra et netop afsluttet 3-årigt projekt for 14 vuggestuer og børnehaver i Københavns Kommune (område Vesterbro-Valby-Kongens Enghave). De 14 institutioner var udvalgt, fordi de alle repræsenterer adskillige socialt udsatte og sårbare børn. Projektet satte fokus på Tidlig Indsats med Social Tænkning som fælles mind-set. Med afsæt i en samlet forståelse af børns sociale udvikling og ved inddragelse af Michelle Winners konkrete materialer blev der sat fokus på udvikling af social forståelse, børnefællesskabet og den enkeltes sociale relationer. Projektet fik stor betydning for hverdagen i de enkelte institutioner og forberedelsen til den kommende skolestart.

Oplægget vil inddrage konkrete materialer, strategier, tips og tricks, som præsenteres, så de umiddelbart kan inddrages i hverdagen. Der vil blive eksempler i form af videoklip fra arbejdet.

Oplægsholderere: Karen Svendsen, Camilla Husted og Rikke Daugaard Jensen fra Prinsessegårdene, tre integrerede institutioner i Valby, hvor personalet har arbejdet systematisk med Social Tænkning og Michelle Winners materialer.

Karen Svendsen er uddannet pædagog, og arbejder i dag som pædagogisk udviklingskoordinator I Prinsessegårdene. Karen har 7 års erfaring fra vuggestue og har været en stor del af implementeringen af tidlig indsats og Social Tænkning i vuggestuen i Prinsessegårdene. Karen har sammen med sine kollegaer været med til at tilpasse materialet om Social Tænkning til vuggestuen, hvilket har betydet at mindsettet i Social Tænkning, i dag er definerende for pædagogikken og fagligheden i Prinsessegårdene.

Camilla Husted er pædagogisk leder i en af de 3 institutioner i Prinsessegårdene. Camilla er uddannet pædagog, og har 15 års erfaring med arbejdet i vuggestue, børnehave og fritidshjem. Camilla har erfaring med at rammesætte og implementere social tænkning i personalegruppen, og indsigt i hvilke ledelsesmæssige tiltag der har været grundlaget for, at få en personalegruppe til at arbejde med og implementere mindsettet for Social Tænkning.

Rikke Daugaard Jensen er støttepædagog og arbejder i den tværfaglige support i Københavns kommune. Hun har supporteret daginstitutioner i forbindelse med implementeringen af Social Tænkning i deres praksis. Rikke har tidligere arbejdet på Frejaskolen som pædagog og fungeret som vejleder i kompetencecenteret.

Tema 2 – Social Tænkning målrettet specialklasser, gruppeordninger og arbejdet med inklusion

Indenfor det specialiserede område har Frejaskolen (en specialskole for børn med autisme i Valby, Københavns Kommune) gennem nogle år arbejdet konkret ud fra Social Tænkning. Frejaskolen har igennem dette arbejde formået at give børnene en fælles oplevelse af, hvad det f.eks. vil sige at være en del af en gruppe, hvordan vi gensidigt påvirker hinanden, og hvor vigtigt det er at afstemme sine ønsker/sin plan med resten af gruppens. Frejaskolen er endvidere kompetencecenter og Viso-leverandør, og yder på denne baggrund støtte til gruppeordninger og enkeltintegration både i København og på landsplan. Disse konkrete indsatser vil blive præsenteret for deltagerne, bl.a. i form af videoklip fra arbejdet.

Oplægsholdere: Annette Maagøe og Birgitte Munk, hhv. pædagog og lærer på Frejaskolen.

Annette Maagøe, pædagog og pædagogisk vejleder på Frejaskolen i Valby. Har arbejdet inden for specialområdet siden 1995. Annette har arbejdet på et værkstedscenter med unge inden for autismespektret samt i indskolingen og på mellemtrinnetpå Frejaskolen siden 2008.

Birgitte Munk, lærer og pædagogisk vejleder på Frejaskolen i Valby. Har tidligere arbejdet som lærer indenfor almenområdet, herunder været bosat i Rusland, Indien og USA.  Arbejdet som lærer på Frejaskolen siden 2002 med erfaring fra både indskoling, mellemtrin og udskoling. Funktion som pædagogisk vejleder siden 2008.

Annette og Birgitte har været inspireret af Michelle Garcia Winners arbejde siden 2010, hvor de mødte hende på en konference i Malmø. Siden har Michelle været på Frejaskolen flere gange. Hendes oplæg og materialer har bidraget til, at Social Tænkning i dag er et af skolens vigtigste indsatsområder.

Yderligere oplysninger:

Praktiske oplysninger, pris og tilmelding via dette link til praktiske oplysninger og tilmelding: